Farma Norge mener at på en generell basis bør alle legemidler utsettes for konkurranse når de ikke lenger er beskyttet av et patent. Dette da ved å bli tatt opp på Byttelisten og inn i ordningen med Trinnpris og/eller tatt inn i eventuelle anbud som likeverdig med originalen.
En slik ordning er samfunnsøkonomisk besparende og gir også rom for at nyere og mer kostbar medisin kan tas i bruk. Noe som kommer hele samfunnet til gode.
Pasienter vil få tilgang til et likeverdig legemiddel til hva de fikk tidligere, men til en langt rimeligere pris.

Ved å konkurranseutsette legemidler vil flere aktører kunne tilby de ulike legemidler, og på den måten vil man også oppleve en lavere risiko for en mangelsituasjon av det aktuelle legemiddel.

Statens Legemiddelverk har høy kompetanse i å vurdere likeverdigheten til et generisk legemiddel opp mot det opprinnelige legemiddelet der hvor virkestoffet er likt.
Vi er derfor sikre på at pasientene kan være trygge på at de alltid vil få utlevert et legemiddel med tilsvarende virkning og sikkerhetsprofil som hva de fikk før et eventuelt bytte.

Farma Norge sitt tydelige standpunkt er at samfunnet vil være tjent med å konkurranseutsette alle legemidler så snart patentet faller. På byttelisten, og da gjerne vi en trinnprismodell eller i de ulike anbud.
Farma Norge ønsker å bidra med en konstruktiv dialog om forutsigbare rammebetingelser for generiske og biotilsvarende legemidler.

Kjetil Berg, Daglig leder

Lars Kjønaas, Leder kommunikasjon