Viser til høringsbrev 9. april d.å. med forslag til endring av legemiddelforskriften.

Farma Norge har ingen motforestillinger til at legemiddelforskriften endres. Vi er imidlertid bekymret for de høye kuttsatsene i trinnprisforslaget. Det gjelder spesielt i trinnpriskutt 2 og 3. Vi tolker legemiddelverket slik at også de er usikre på kuttsatsene og det kan da også åpne opp for skjønnsmessige vurderinger. Biotilsvarende legemidler har høy Max AIP. Nye leverandører eller leverandører som ikke kjenner trinnprissystem i detalj vil la seg «skremme» av foreslåtte kuttsatser, og det vil føre til færre aktører i markedet og lavere konkurranse.

Farma Norgem tror lavere trinnpriskutt i trinn 2 og 3 vil øke byttegraden, gjøre markedet mer attraktivt, gi flere leverandører i Norge, og mer konkurranse. Viktig for Farma Norge er også at risiko reduseres i bytteordningen. Slik det er i dag tar leverandørene all risiko. Denne risikoen kan i mange tilfeller gå utover forretningsmessige muligheter for å delta i markedet. Det bør avdekkes nye løsninger mellom leverandører og distributører i forhold til nivå for erstatning ved mangelsituasjoner. Som eksempel kan vi vise til Sykehusinnkjøp sin nye praksis innen TNF-BIO anbud, hvor erstatning ved mangelsituasjon er redusert til et akseptabelt nivå. Farma Norge ønsker et mest mulig attraktivt marked, hvor flest mulig leverandører deltar i konkurransen. Det vil også bidra til at bytteordningen vil bli en suksess for myndigheter, leverandører, apotek og pasienter. Vi forventer at leverandører får tidligst mulig informasjon om hvilke produktområder som kan komme på byttelisten. Det gir oss større forutsigbarhet for god logistikk og sikrer raskere konkurranse.

Dersom forslaget om trinnprismodell ikke fungerer etter intensjonene og vi får liten konkurranse, så bør legemiddelverket vurdere om de skal gå over til en anbudsmodell, som bygger på erfaringene fra Sykehusinnkjøp.

Farma Norge ønsker å bidra med en konstruktiv dialog om forutsigbare rammebetingelser for biotilsvarende legemidler i bytteordningen.

Med vennlig hilsen,

Kjetil Berg, Daglig leder

Elling Berg, Styreleder