Viser til høringsbrev 9 juli d.å. om endring av trinnprismodellen 

Farma Norge mener på generell basis at alle legemidler bør utsettes for konkurranse etter patentutløp. Vi mener at kutt av trinn 1 kan medføre at generiske leverandører mister et viktig handlingsrom i lanseringsfasen og kan ha motsatt effekt enn hva som er hensikten med endringen. I enkelte tilfeller kan det redusere konkurranse og utgiftene økes. 

Farma Norge er bekymret for at eventuell implementering av forslaget vil gi økt risiko for generiske leverandører. Økt risiko gjelder i situasjoner med forsinkede leveranser, få leverandører i markedet og legemidler i markeder med lavt volum. I enkelte tilfeller, kan det i ytterste konsekvens føre til at generiske leverandører unnlater å lansere et legemiddel som har marginal lønnsomhet. 

Det bør avdekkes nye løsninger mellom leverandører og distributører i forhold til nivå for erstatning ved mangelsituasjoner. Som eksempel kan vi vise til Sykehusinnkjøp sin nye praksis innen TNF-BIO anbud, hvor erstatning ved mangelsituasjon er redusert til et akseptabelt nivå. Permanent bruk av utenlandske pakninger ved mangelsituasjon bør gjelde for både produkter i blåreseptordning og produkter i sykehusanbud. Farma Norge ønsker et mest mulig attraktivt marked, hvor flest mulig leverandører deltar i konkurransen. 

Farma Norge ønsker at Statens legemiddelverk beholder muligheten for forhåndsavklaring av skjønnsmessig vurdering i god tid ved innføring av generisk konkurranse. Stimulerer til dialog med generiske leverandører om muligheten for skjønnsmessig vurdering. Skjønnsmessig vurdering er et viktig virkemiddel for økt konkurranse og kan tiltrekke flere generiske leverandører til Norge. 

Farma Norge ønsker å bidra med en konstruktiv dialog om forutsigbare rammebetingelser for generiske og biotilsvarende legemidler. 

Med vennlig hilsen 

Kjetil Berg 

Daglig Leder